[0] [0]

Όροι διαγωνισμού Bimbo χρονικής περιόδου 24-08-2020 έως 25-10-2020

Δώρο ένα πολυμορφικό κρεβάτι Trend Plus της εταιρίας Lorelli με στρώμα & προίκα

1. Η εμπορική εταιρία με την επωνυμία «Bimboshop.gr» και τον διακριτικό τίτλο «Bimbo» με ΑΦΜ: 027848350 (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Βόλο, οδός Φερρών 67 περιοχή Old City,τκ 38334, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια με τίτλο «Διαγωνισμός 24-08-2020 έως 25-10-2020» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») η οποία θα διενεργηθεί μέσω των διαδικτυακών τόπων https://www.facebook.com/Bimboshopgr   &   https://www.facebook.com/BimboBrefikaEidh

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας «Bimbo & Bimboshop.gr» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

3. Η διάρκεια του διαγωνισμού αρχίζει την 24-08-2020 και λήγει την 25-10-2020 ή σε τυχόν άλλη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Εταιρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 25-10-2020 & ώρα 23:59.

4. Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

5.H συμμετοχή θεωρείται έγκυρη αν ο χρήστης προχωρήσει σε like στις σελίδες μας στο Facebook https://www.facebook.com/Bimboshopgr   &   https://www.facebook.com/BimboBrefikaEidh, like στην ανάρτηση του διαγωνισμού , κοινοποίηση του διαγωνισμού & δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού κάτω από την δημοσίευση αυτού.

6. Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό αποκλειστικά και μόνο από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται & δεν εξαργυρώνεται.

7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η εταιρία Bimbo δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

8. Κατόπιν κλήρωσης που θα διεξαχθεί την 26/10/2020 ημέρα Δευτέρα & ώρα 14.00 και κατά την οποίαν μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε από τους διαγωνιζόμενους το επιθυμεί,θα προκύψει 1 νικητής ο οποίος θα κερδίσει 1 πολυμορφικό κρεβάτι Trend Plus της εταιρίας Lorelli με στρώμα και προίκα όπως αυτά περιγράφονται στα Post του διαγωνισμού συνολικής αξίας 399.90 €.Ο νικητής θα ανακοινωθεί με νέα Post στις σελίδες της εταιρίας Bimbo στο Facebook https://www.facebook.com/Bimboshopgr   &     https://www.facebook.com/BimboBrefikaEidh την 29/10/2020 & ώρα 15.00

9. Στο νικητή θα σταλεί προσωπικό μήνυμα ανάδειξης νικητή στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

10.Το δώρο παραλαμβάνεται από την έδρα μας στο Βόλο.Σε περίπτωση αδυναμίας του νικητή να παραλάβει το δώρο από την έδρα μας τότε αποστέλεται σ αυτόν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος.Τα έξοδα αποστολής για Αθήνα & Θεσσαλονίκη επιβαρύνουν την διοργανώτρια εταιρία.Για οποιαδήποτε άλλη περιοχή τα έξοδα επιβαρύνουν τον νικητή.

11. Η διοργανώτρια εταιρία Bimbo διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, ή να επαναλάβει οσάκις επιθυμεί αυτόν, να αλλάξει το δώρο ή να το ανακαλέσει χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης.

12. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

13. Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας.

14. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας Εταιρίας.

16. Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 2421029904.

17. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας κατά τα ανωτέρω, ήτοι την 26/10/2020, η Εταιρία απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης.

18. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, τους παρόντες όρους και τις κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια του Βόλου και θα εφαρμόζεται για αυτή το Ελληνικό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση δε, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.